Vedeli ste čo znamená...

DTI (Debt To Income): Parameter bude stanovovať, aké maximálne úverové zaťaženie môže mať žiadateľ o úver. Určuje sa čistým príjmom a koeficientom. NBS určila koeficient číslom 8. V praxi to znamená, že ročný čistý príjem žiadateľa vynásobený číslom 8 určuje maximálnu výšku hypotekárneho úveru. Ak má žiadateľ v danom čase aj iné úvery, tie sa od maximálnej výšky hypotekárneho úveru odpočítavajú.

Fixácia alebo fixná úroková sadzba: Fixná úroková sadzba je úroková sadzba pri úveroch, ktorá sa počas obdobia fixácie nemení. Obdobie fixácie vzniká na základe dohody medzi klientom a bankou, zvyčajne býva od 1 do 10 rokov. V súvislosti s uplynutím doby fixácie môže klient predčasne splatiť úver bez poplatku (pri tzv. úveroch na bývanie).

Anuitná splátka: Anuitné splátky sú rovnakými splátkami platenými v pravidelných intervaloch, najčastejšie mesačne, počas celej platnosti úveru. Anuitná splátka úveru sa skladá z dvoch zložiek – zo splátky istiny a úroku. Na začiatku úveru tvorí najväčší podiel splátky úrok, na konci istina. Naproti tomu existuje aj nerovnomerné splácanie, ktoré môže byť progresívne (zvyšujúce sa splátky) alebo degresívne (znižujúce sa splátky).

 

 

LTV: výška požadovaného úveru / hodnota kupovanej (zakladanej) nehnuteľnosti (nie kúpna cena; hodnotu nehnuteľnosti určuje znalec v znaleckom posudku). LTV sa vždy určuje v %.

p. a.: Skratka pre „per annum“ je používaná v súvislosti s úrokovou sadzbou pri úveroch a vkladoch a znamená „za rok“. Napríklad pri vkladoch úroková sadzba označená ako 5 % p. a. znamená, že za rok na vklade získate 5 % z vložených peňazí v hrubom.

Istina: Istina je požičaná suma peňazí, z ktorej banka počíta výšku úrokov a ktorá sa splácaním znižuje.

Ročná percentuálna miera nákladov RPMN: RPMN predstavuje celkové náklady spojené s úverom alebo pôžičkou, ako číslo vyjadrené v percentách na ročnej báze. Spotrebiteľovi umožňuje jednoduché porovnanie spotrebiteľských úverov a pôžičiek. Do výpočtu sa zahŕňa nielen výška úrokovej sadzby, ale aj poplatky spojené s úverom alebo pôžičkou. Pre spotrebiteľa je najvýhodnejším úverom alebo pôžičkou tá, ktorá má najnižšiu hodnotu RPMN (pri rovnakej sume úveru a dobe, na ktorú je poskytnutý).

Získajte prehľad zo sveta financií a prihláste sa k odberu newslettra

Newsletter subscribe

subscribe